function thread(threadid, title, poster, threaddate, threadtime) { this.threadid = threadid; this.title = title; this.poster = poster; this.threaddate = threaddate; this.threadtime = threadtime; } var threads = new Array(5); threads[0] = new thread(17579, '[Sự Kiện] Khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp nhân dịp Openbeta máy chủ HERMES', 'Gà 1102', '07-07-18', '09:30 AM'); threads[1] = new thread(17577, '[Thông Báo] Thông tin Openbeta máy chủ HERMES 15h00 Ngày 07/07/2018', 'Gà 1102', '07-06-18', '12:28 PM'); threads[2] = new thread(17576, '[Thông Báo] Hệ thống nạp thẻ Viettel hoạt động.', 'Gà 1102', '07-06-18', '12:26 PM'); threads[3] = new thread(17551, '[Thông Báo] Bắt đầu đăng ký và tải game máy chủ mới HERMES', 'Gà 1102', '07-01-18', '05:36 PM'); threads[4] = new thread(17550, '[Thông Báo] Thông Tin Alphatest máy chủ HERMES 15h00 Ngày 04/07/2018', 'Gà 1102', '07-01-18', '12:05 PM');